Economy

Economy TP-300 Tensioner for Polypropylene Strapping

  • Strap type: polypropylene (PP)
  • Strap width: up to 3/4” (19mm)
Strap TypePP strap
Strap WidthUp to 3/4" (19 mm)